ระบบการออกเสียงลงมติด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-VOTING)

ผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการการออกเสียง มติด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์(E-VOTING)ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุนกสิกรไทยจำกัด (บริษัท) โดยมีสาระ สำคัญ ดังนี้


 1. ผู้ใช้บริการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
  โดยเป็นการเปิดบัญชีแบบประเภทบุคคลธรรมดา (บัญชีเดี่ยว) และเป็นผู้มีเลขที่บัตรประชาชนในประเทศไทยเท่านั้น

 2. ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบและยินยอมให้บริษัทจัดการยึดถือข้อมูลการออกเสียงมติที่ทำผ่านทางระบบออกเสียงมติด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-voting) โดยสามารถลงมติและแก้ไขมติได้ในช่วงเวลาที่กำหนด และจะไม่สามารถแก้ไขการออกเสียงภายหลังได้หลังวันปิดรับมติ

 3. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถออกเสียงมติด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-voting) ได้ คือ
  * ประเภทบุคคลธรรมดา บัญชีร่วม
  * ประเภทนิติบุคคลแบบเปิดเผยชื่อ
  * ประเภทบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus account)
  * ประเภทบัญชีแบบกองทุนส่วนบุคคล (Private fund)

 4. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถออกเสียงได้เฉพาะกองทุนที่ตนถือครองและมีชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อขอมติเท่านั้น

 5. กองทุนที่กำลังขอมติในช่วง ต้องการดูรายละเอียดกด คลิกที่นี่